עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

לוח bagolan.ha@gmail.com 04-6963666 לפרסום בלוח: ד ‪"‬ א כסלו תשפ ‪"‬ י | 24.11.23 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 34 שבת שלום 052-3187700  053-7273457 orenetir@gmail.com אורן ריימונד לא בשבת מחירים מפתיעים! שעות 24 שירות אומן הובלות שירות אמין ומקצועי בס״ד העברת דירות  משרדים ומפעלים  שירות לכל חלקי הארץ  העברת פסנתרים  פירוק והרכבת ארונות ע"י נגר מקצועי  אספקת קרטוני אריזה  מחלקת קניה ומכירה של יד שניה   תפירה אישית תיקונים 054-4409793 תאיר בן הרוש מתפרת בוטיק 1.12.23 מודעות תכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ולבניה- גולן 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית מס' בקשה לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה. מס' בקשה ברישוי 117034200 : מס' תיק בנין 202310611 שם המבקש: יוסי מזור תוכנית: 10000324575-1 : זמין מגרש 82 : חלקה 201000 : כתובת: אניעם גוש 12171/ ג : לגליזציה לבריכת שחיה הבקשה כוללת שימוש חורג 342 פרטית ומחסן לשימוש ביתי . מחסן מנותק מבית מגורים. לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך יום מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל 14 התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בוועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון. בכבוד רב, חיים רוקח יו"ר הוועדה המקומית 1965 - חוק התכנון והבניה התשכ"ה מרחב תכנון מקומי – קצרין 1965 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף הרינו מודעיםבזאתכי הוגשהלוועדההמקומיתלתכנון ובנייהקצרין בקשהלהיתרבנייה. 5,7,9 רחובשניר ,כתובת: 512 : , מגרש 178-181 : חלקה 201054 : בגוש 512 מגרש: 178-181 חלקה: 201054 . גוש: 12 שכונה: רובע ברזאני אבני דרךקצרין בע"מ המבקשים: 10000325138 בקשהבמערכתר"ז : 5752-3 /2023 בקשה: 912/5752 תיקבנין: הבקשהכרוכהבהקלההבאה: ג תקנות 4 ( )ב 9 יח"ד .לפי סעיף 36 יח"ד במקום 43 . מבוקש 20% . הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של עד 1 2002 התכנון והבניהסטיהניכרתמתכניתתשס"ב מ' מעברלקו בניין המותר, 2 . הבלטתמרפסתלחזיתקידמיתואחוריתבשיעורשל 2 2002 ( אתקנותהתכנון והבניהסטיהניכרתמתכניתתשס"ב 5)2 (בו 7)2 מן הרווחהמותרלפי סעיף 40% המהווה יח"ד. 43 קומותובהם 5 מבניםבני 3 : הקמת מטרתהבקשה כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתוכנית המצורפת אליה, ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייהקצרין בימיםובשעותשהמשרדיםפתוחיםלקהל. ימיםמיום 15 כלהרואהעצמו נפגעאו עלוללהיפגעמעניין ההקלה, רשאי להגישהתנגדותלבקשההאמורהתוך פרסומהשלההודעה)עלפי המאוחרמבין הפרסומיםבעיתונים(, למשרדי הועדההמקומיתלתכנון ובניהקצרין. .04-6969664 : , קצרין. טלפון 12900 : , מיקוד 28 . שכתובתה: ת.ד התנגדות לבקשה לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר דימי אפרצב יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. ©¦Ÿœ ž£ª›Ÿ ©Ÿª¥´¦ ´£¨Ÿ±¨ž ž¬Ÿž š ¨´ ´£ª¥´¦ £¬« £®¦ ž¬Ÿž ©Ÿª¥´¦ ´£¨Ÿ±¨ž ž¬ŸŸ¦ £¥ ž¬Ÿž ´š › ´²«¨ª §£¨ Ÿ± ´££ª›¦ ž³±› ž³œŸž ©¦Ÿœ ž£ª›Ÿ ´Ÿ±¦¡ ³Ÿœ š ¨´ ´£ª¥´ £ ®¬ ´Ÿ±¦¡ £¦¦¥ ©¦Ÿœ ©£¨ £Ÿ³£²› ž³±› ²®«¨ ´Ÿ²Ÿ±¨ £ ¬ ³œŸ¨ ´¥£²› ²›¡¨ ž£´³ £¨ Ÿ± ´££ª› ž³±›ž ´Ÿž¨ ¨ ¤²Ÿš›Ÿ ²¢Ÿ±› › ¬¢± §Ÿš ²ž £š³² ž³±›ž ´²´ž¨ ¬œ®ª Ÿ¨°¬ ´š žšŸ²ž ¦¥ §Ÿ«²® §Ÿ£¨ §Ÿ£ ¤Ÿ´ ´±¨Ÿª¨ ´Ÿœª´ž ³£œž¦ ž£ª›Ÿ ©Ÿª¥´¦ ´£¨Ÿ±¨ž ž¬Ÿž £²³¨¦ Ÿ ž¬Ÿž ©¦Ÿœ ¦¢ ©¦Ÿœž ´¨² ©£²°±  ´ YDDGD#JRODQ RUJ LO «±® ›² Ÿ›¥› ¡±Ÿ² §££¡ ž¬Ÿž ² Ÿ£ 1965- מרחב תכנון מקומי קצרין חוק התכנון והבניה התשכ"ה . הרינו מודיעים כי הוגשה 1965- לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף , 1_249 , מגרש 195 , חלקה 201054 : בקשה להיתר בנייה. בגוש לוועדה הנ"ל . המבקשים: אגא ש.ח. עבודות עפר בע"מ. 12 כתובת: רחוב דליות, שכונה רובע .10000309399 : . בקשה במערכת ר"ז 5524-2/2023 : , בקשה 912/5524 : תיק בנין . הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של עד 1 : הבקשה כרוכה: בהקלה הבאה (ג תקנות התכנון והבניה 4)( )ב 9 יח"ד לפי סעיף 10 יח"ד במקום 12 . מבוקש 20% . מטרת הבקשה: בניה חדשה, בניין מגורים 2002- )סטיה ניכרת מתכנית( תשס"ב קומות מגורים מעל הכניסה הקובעת וקומה תת קרקעית למחסנים. 5 חדש בן . כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתוכנית המצורפת אליה, ללא תשלום, יח"ד 12 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קצרין בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה, רשאי להגיש התנגדות מיוםפרסומהשלההודעה)עלפי המאוחרמבין הפרסומים ימים 15 תוך לבקשההאמורה , מיקוד: 28 . בעיתונים(, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קצרין. שכתובתה: ת.ד . התנגדות לבקשה לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 04-6969664 :' , קצרין. טל 12900 הוגשהבכתבבפרוטהנמקותובלווי תצהירהמאמתאתהעובדותשעליהן היאמסתמכת. דימי אפרצב - יו"ר הוועדה מרחב תכנון מקומי - קצרין 1965- חוק התכנון והבניה התשכ"ה . הרינו מודעים בזאת כי 1965- לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף , מגרש: 196 : , חלקה 201054 : בקשה להיתר בנייה. בגוש הוגשה לוועדה הנ"ל . המבקשים: אגא. ש.ח. עבודות עפר 12 . כתובת: רח' דליות, שכונה רובע 1_250 )בקשה במערכת ר''ז: 5525-2/2023 :' , בקשה מס 912/5525 : בע"מ. תיק בנין (. הבקשה כרוכה בהקלה הבאה: הגדלת מספר יחידות הדיור 10000311372 (ג תקנות 4)( )ב 9 יח"ד לפי סעיף 10 יח"ד במקום 12 . מבוקש 20% בשיעור של עד (. מטרת הבקשה: בניה 2002- התכנון והבניה )סטיה ניכרת מתכנית(, תשס"ב קומות מגורים מעל הכניסה הקובעת וקומת 5 חדשה, בניין מגורים חדש בן . כל המעוניין רשאי יח"ד דיור 12 מגורים אחת מתחת לכניסה הקובעת. במבנה לעיין בבקשה ובתוכנית המצורפת אליה, ללא תשלום, במשרדי הוועדה הנ"ל בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין מיום פרסומה של ההודעה ימים 15 תוך ההקלה, רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה )עפ"י המאוחר מבין הפרסומים בעיתונים(, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה . התנגדות לבקשה 04-6969664 :' , קצרין. טל 12900 : , מיקוד 28 . קצרין, שכתובתה: ת.ד לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. דימי אפרצב - יו"ר הוועדה מרחב תכנון מקומי - קצרין 1965- חוק התכנון והבניה התשכ"ה . הרינו מודעים בזאת כי 1965- לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף , מגרש: 197 : , חלקה 201054 : בקשה להיתר בנייה. בגוש הוגשה לוועדה הנ"ל . המבקשים: אגא. ש.ח. עבודות עפר 12 . כתובת: רח' דליות, שכונה רובע 1_251 )בקשה במערכת ר''ז: 5526-2/2023 :' , בקשה מס 912/5526 : בע"מ. תיק בנין (. הבקשה כרוכה בהקלה הבאה: הגדלת מספר יחידות הדיור 10000311520 (ג תקנות 4)( )ב 9 יח"ד לפי סעיף 10 יח"ד במקום 12 . מבוקש 20% בשיעור של עד . מטרת הבקשה: בניה 2002- התכנון והבניה )סטיה ניכרת מתכנית(, תשס"ב קומות מגורים מעל הכניסה הקובעת וקומת 5 חדשה, בניין מגורים חדש בן . כל המעוניין רשאי יח"ד דיור 12 מגורים אחת מתחת לכניסה הקובעת. במבנה לעיין בבקשה ובתוכנית המצורפת אליה, ללא תשלום, במשרדי הוועדה הנ"ל בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין מיום פרסומה של ההודעה ימים 15 ההקלה, רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך )עפ"י המאוחר מבין הפרסומים בעיתונים(, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה . התנגדות לבקשה 04-6969664 :' , קצרין. טל 12900 : , מיקוד 28 . קצרין, שכתובתה: ת.ד לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. דימי אפרצב - יו"ר הוועדה לסניף צמח עם ניסיון תנאים טובים למתאימים 052-2313730 תומר סימני לפרטים: 1 1 + מולטיפוקל • ביפוקל ראייה • קריאה על כל סוגי המשקפיים אתם רואים נכון! 04-6751200 טל. סניף צמח 9:00-14:00 , ו׳ 9:00-20:00 שעות פתיחה: א׳-ה׳ 04-6754725 טל. סניף אפיקים , ו׳ סגור 9:00-14:00 שעות פ יחה: א׳, ב׳, ד׳, ה׳ עובדים לפי הוראות משרד הבריאות ן מקפידים על הגיינה מלאה ילדי כללית פלטיניום זכאים לקבל כל שנ משקפי ראייה ינם .18 עד גיל *בכפוףלתקנון *אין כפלמבצעים*עדגמרהמלאי *לאכוללמסגרותסילואט, מודו, רייבן שמשורנה. ט.ל. ניתן לבצע בד קות לחידושרישיון נהיגה תשלומים ללא ריבית 10 עד משקפי ראייה לילדים 18 חינם עד גיל זוכרים? מומחים למולטי פוקל אופטומטריסט/ית לפרסום בלוח חייגו 046963666

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky