עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

א ‪"‬ ב חשון תשפ ‪"‬ י | 30.10.20 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 44 עקבהביקושהרב לבילוי של איגוד בחופים השקטים ערים כינרת, לאחר הסגר, ולאור מזג האוויר הנוח, ועל אף סיומה הרשמי של עונת הרחצה, החליטו באיגוד ערים כינרת לחדש את שירותי ההצלה לתקופה של שבועיים, , בארבע עמדות 29.10-14.11 בין התאריכים הצלה בחופים: ברניקי, לבנון, חוקוק, גופרה. דנה בכר, מנהלת אגף מינהלת הכינרת אומרת, כי הקורונה זימנה לפתחנו עונה מיוחדת ושונה. "אנו ערים לביקוש הרב לנופש בשטחים פתוחים והכינרת מהווה גורם משיכה אטרקטיבי. יחד עם זאת, קיימת סכנה ברחצה בכינרת ללא שירותי הצלה ולכן החליטה הנהלת איגוד ערים כינרת לחדש לשבועיים את שירותי ההצלה בארבעה חופים למען ביטחון ציבור המתרחצים וזאת מיום חמישי הקרוב ועד אמצע נובמבר. אנו מבקשים מקהל הנופשים להגיע וליהנות מהכינרת בחופים אלו ולא להסתכן ברחצה בחופים ללא שירותי הצלה, או חופים לא מוכרזים" אומרת בכר. יו ָ ת ְּ ס ַּ ב ֹ ו ּ ב ׁ ש ֵ ה י ָ מ ב ֹ קו ָ ח ְ צ ִ י י ִ ל ָ מ ץ ִ י ַּ ק ַ ט ה ַ ה ַ ת ל ֶ ן א ֵּ נ ַ צ ְּ מ ַ יו ה ָ ת ְּ ס ַּ ב ֹ ו ּ ב ׁ ש ֵ ה י ָ מ ה ָ ׁ ש ֵ ב ְ וה י ָ ו ְ ל ַ י ע ֵ יח ִ ט ְ ׁ ס ש ֹ רו ְ פ ִ י י ִּ ם כ ַּ ג ם ֶ יה ֵּ ומ ֻ ר ֲ ע ַ מ ְּ ים ב ִ צ ֵ יר ע ִ ת ֹ ויו י ֵ ר ְ מ ַ ג ְ ים ל ִ פ ּ ו ׂ ש ֲ ח ּ נו ָ ת ֹ יר או ִ א ְ ׁ ש ַ א מ ּ ין הו ֵ א ַ ח ּ רו ָ י ה ֵ פ ְ נ ַּ ל כ ַ א ע ּ א הו ֵ ׂ ש ֹ נו י ִ ל ֵ יא ִ ל ְ ח ַּ נ ַ ת ה ֶ א ֹ או ֹ ו ּ ל ב ַ ר ע ֵ ׂ ּ ש ַ המב ה ָ ימ ְ י ַ מ ָ ׁ ּ ש ַ את ה ֵ ׂ ּ יש ִּ נ ַ ה ה ָּ יל ִ פ ְּ ת ַּ כ ים ִ פ ּ קו ְּ ב ז ָ צ ָ י ח ֵ ל ֹ עו ְ ב ִּ ל ג ָ ל ְ ׁ ש ִּ ר ב ֵּ ד ַ ה ְ ת ִ מ ים ִ ר ֲ א ָּ פ ְ ת ִ ם מ ָ ת ָ יח ִ ר ְּ ר פ ֹ חו ְ צ ִּ ב ֶ ׁ ש ת ּ יעו ִ נ ְ ל צ ָּ כ ִ ים מ ִּ פ ַ ח ין ִ ס ְ מ ַ ח ַ ל ה ֹ עו ְ ץ ו ִ י ַּ ק ַ ת ה ַ יע ֵ ת ז ֶ א א ּ יר הו ִּ ד ַ מ ים ִ ב ָ ח ְ ר ֶ מ ּ ם ו ָ ל י ֶ ׁ ש ׁ ש ֶ פ ֹ חו ַ ת ה ַ ׁ ש ּ חו ְּ ד מת ַ ר ְ פ ִ נ ם ֹ קו ָ ה מ ֶּ נ ַ פ ְ מ ּ ו ת ּ סו ְּ נ ַּ כ ְ ת ִ ה ְ ל ת ּ נו ְ נ ֹ ו ּ ב ְ ת ִ ה ְ ל ת ֹ יבו ִ ה ְ ר ַ ת מ ֹ יעו ִ ק ְ ׁ בש ַ יע ִ ק ָ ר ָ ת ה ֶ ר א ֵּ ט ַ ע ְ מ ית ִ ת ָ מ ּ לו ְּ ת פ ּ ננו ַ ת ע ֹ ו ּ ס ַּ כ ְ ת ִּ מ ַ ה ת ֹ יעו ִּ ג ְ ר ַ ת ומ ֹ ימו ִ ע ְ ת נ ֹ חו ּ ב רו ֵ ׁ ּ ש ַ נ ְ מ ים ִ יר ִ ר ְ ים ק ִ ב ָ ר ֲ בע ץ ִ י ַּ ק ַ ל ה ֶ ׁ ד ש ֵ ק ֹ ו ּ י ַ ה ֹ רו ֹ ת או ֶ ם א ֵ ע ְ מ ַ ע ְ מ ה ָ מ ּ מו ֲ ת ע ּ רו ְ ד ַ ת ק ַ ׁ ש ּ חו ְ ה ת ֶ ר ְ ׁ ש ַ מ ּ ו ר ָּ ת ְ ס ִ ר נ ֶ ׁ ש ֹ ל או ֶ ׁ ב ש ֹ טו ְ קור ְּ ה ב ָ ל ּ הו ְ מ ית ִ ט ְ נ ַ מ ֹ ה רו ָ יר ִ ו ֲ א ַ יס ל ִ נ ְ כ ַ מ ּ ה ָ ת ָּ חופ ְ ת ל ֶ ס ֶ נ ְ כ ִּ נ ַ ה ה ָּ ל ַּ כ ֹ מו ְּ כ ק ּ ו ּ יב ִ ח ְ ל ַ וע ֵּ ו ַ ׁ ש ְ ה מ ָּ ת ַ א ֶ ׁ ד ש ַ ע יו ָ ת ְּ ס ַ א ה ּ ד הו ָ יוח ְ מ ת ֶ כ ֶּ ל ַ ׁ ּ ש ַ ם ה ִ ע ב ָ צ ָ ח ֶ ה ְ י ו ִ ל ֵ יא ִ ל ְ ח ַּ נ ַ ה ב ָ ל ָ ׁ ד ש ֹ עו ְ ל ּ נו ָ ת ֹ ין או ִ כ ֵ מ ת ּ ו ּ י ִ ר ֹ זו ֲ ח ַּ מ ַּ ב ּ נו ָ ת ֹ ין או ִ כ ֵ מ ת ּ ו ׁ ש ְּ ד ַ ח ְ ת ִ ה ְ ל ם ֹ קו ָ ל מ ָ כ ְּ י ב ִ נ ֲ א נסים פרנקו ם ָ ׁ י ש ִ נ ֲ אן א ָ י כ ִ נ ֲ א ׁ ש ֵּ י ֶ ׁ ם ש ֹ קו ָ ל מ ָ כ ְּ י ב ִ נ ֲ א ׁ ש ֵ ב ָ י י ִ נ ֲ ב א ֹ טו ָ י ר ִ נ ֲ א ׁ ש ֵּ ג ַ ר ְ ת ִ ר מ ָ ב ָּ ל ד ָּ כ ִ מ ּ ו י ִ ית ִ ׂ ש ָ ת ע ֹ ו ּ ב ַ י ר ִ ית ִ א ָ ת ר ֹ ו ּ ב ַ ר ה ֶ א ֵ ל ְ ד ו ֵ ב ָּ ר כ ָ ב ְּ י כ ִ נ ֲ א ַ ו י ִּ ת ְ ב ַ ה ָ ת א ֹ ו ּ ב ַ י ר ִּ ת ְ מ ַ ע ָ ת ט ֹ ו ּ ב ַ ר ה ֶ ל ֹ י דו ַ ינ ֵ ע ְּ ק ב ַ ם ר ֹ יו ַ כ ְ ו יי ַ ת ֹ עו ֵ ף ד ַ י א ַ מ ָ ים י ִ פ ְ ל ֹ חו ר ָ ב ָ ע ְּ ב ב ַ ה ֹ או ֵ י מ ִ נ ֲ א יי ַ ת ֹ עו ְ ׁ ז ש ָ א ּ מו ֲ ע ָ ה נ ָ מ ר ָּ ב ְ ׁ ש ִ י נ ִ נ ֹ צו ְ ר ַ ח ֹ ו ּ ם כ ָ ל ּ או י ַ ר ְ ט ֹ ים נו ִּ ב ַ י ר ַ ב ֲ ה ֹ ים או ִּ ב ַ ר ם ֵ ל ָ ׁ יד ש ִ מ ָּ ם ת ָ ׁ ש ֹ אן או ָּ כ י ִּ י כ ַּ י ַ י ח ִ נ ֲ ב א ֵ ה ֹ ד או ֹ א ְ מ ם ֵּ ל ַּ ת ְ ׁ ש ִ ה מ ֶ ב ז ֹ רו ָ י ל ִ ל יי ַ ת ֹ בו ֲ ה ָ א ְ י ו ַ ד ּ מו ִ י ל ִּ ת ְ ח ַ נ ָ ז ט ֶ ק ֶ ׁ ּ ש ַּ י ב ִּ ת ְ ק ַ ב ָּ ק ד ַ ר ְ ו י ַ מ ָ ת י ֶ ם א ֵ ס ְ ר ַ כ ְ ת מ ֵ ע ָּ כ ה ֶ ׂ ש ֹ ם עו ַ ע ַ י פ ֵּ ד ִ מ ּ ו ט. ֶ ק ֶ י ל ִ ל צילום: טלי בר, איגוד ערים כינרת הארנק הדיגיטלי הקיבוצי מהפכה דיגיטלית בקיבוצים: משבר הקורונה, ההנחיות לשמור על ריחוק חברתי והשינוי בפעילותם של ענפי השירות המרכזיים בקיבוץ היוו את הזרז להשלמת פיתוח הגרסה החדשה 7 ", בהשקעה של כ- mekome של יישומון " אלף המשתמשים 100 מיליון ש"ח והנגשתה ל- מושבים. המוצר החדש 10 קיבוצים ו- 150 ב- פותח בחודשים האחרונים על ידי התאגיד ", שבבעלות החברה לפיתוח anagal next המשותף לקבוצת משקי הקיבוצים וחברת " הגליל והוא כולל שורת מודולים ההופכים את הטלפון הנייד למעין "ארנק דיגיטלי". באמצעות הנייד, ניתן לבצע מגוון רחב של פעולות: ניהול כל העניינים הכספיים - זיכויים, חיובים ורכישות של התושב בקיבוץ, או במושב, הזמנה ורכישה בכלבו המקומי ובחדר האוכל, פורטל קהילתי ובו מידע ופרטים על ענפי הקיבוץ והקהילה, הזמנת תורים אצל נותני השירותים, רשימת ממלאי תפקידים, דפי הנצחה, ארכיון פרוטוקולים ואלבומי תמונות ועוד. בנוסף, היישומון כולל קלפי להצבעה דיגיטלית, כמו באספת Google " והן ב-" App Store הקיבוץ והכול בפורמט עדכני וקל לשימוש, שזמין הן ב-" ". כמו כן, המשתמש יוכל להוסיף אנשי קשר, לחייג, לשלוח הודעות לחברים Play והכול בלחיצת כפתור באלפון. מסגרתחינוכית לילדי העובדיםשל המרכז הרפואי במרכז הרפואי "פדה-פוריה", נערכו לסייע לעובדים לאורך ‎" "פדה-פוריה התקופה בה מערכת החינוך אינה פעילה. בשיתוף פעולה עם עיריית טבריה, ביה"ס "נועם" וחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, , מסגרת לילדי 21.10.20 נפתחה ביום רביעי, , בביה"ס 6-12 עובדי המרכז הרפואי בגילאי "נועם" בעיר. צילומים: יערה חליף יועץ הגלריה Vip

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky