עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

לוח bagolan.ha@gmail.com 04-6963666 לפרסום בלוח: 49 | שישי בגולן | 23.2.24 | ד ‪"‬ תשפ ‪'‬ ד אדר א ‪"‬ י KETRS EVHE@S@ BGTJH @ UAT? HEEJ= CAHUH UE IEEC VATAS nurit@katsrin matnasim co il TGU V =UC VALA=UC V H@LJA VE?EEJ @?A=N @?A=N VHECV 207 | שישי בגולן | 23.2.24 | ד ‪"‪ תשפ ‪‪'‪ א ‪ אדר ‪ ד ‪"‪ י מתן הרשאת שימוש במבנה מרפאה בבני יהודה . בוטלה הדרישה לערבות מכרז ותוקנה טעות הסופר שנפלה 1 בחישוב המ"ר של המרפאה. 12:00 בשעה 29.02.2024- . שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד ה 2 rechesh@megolan . org . il לדוא"ל: 14:30 בשעה 17.03.2024 , . את ההצעות יש להגיש עד יום ראשון 3 במסירה ידנית במשרדי הרכש של המועצה בקצרין. פרטים נוספים אודות הדרישות ותנאי הסף יפורסמו www . golan . org . il באתר המועצה: 26.2.24 בתאריך 3/2024 עדכון על שינוי בתנאי מכרז המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד. • תנתןהעדפהלשייךלקבוצההזכאיתלייצוגהולםובהתאםלכלליםהקבועיםבתקנות. • זכותו של מועמד בעל מוגבלות לקבל התאמות למשרה • מועמדים העומדים ומגישים את כלל המסמכים יזומנו לשיחה מקדימה • ובהתאמה לוועדת הבחינה המחייבת (משרות בכירות יידרשו במבחני התאמה על פי דרישת משרד הפנים לעניין זה). . https :// namerz . moin . gov . il / home קישור לאתר נמ"ר (פרסום מכרזים של משרד הפנים): • נמצאים באתר פרטים מלאים של תיאור התפקידים ודרישות המכרז בלשונית שירות לתושב - מכרזים. https :// www . golan . org . il מתבקשים/ות, למלא מועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל שאלון אישי ולשלוח בצירוף קורות חיים, פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות, למנהלת משאבי אנוש במועצה אזורית גולן-אביטל שדה, .12900 קצרין 13 . , ת.ד 153-4-6964170 : , פקס hr@megolan . org . il , כז' באדר א', תשפ"ד. 07/03/2024 ,' יום ה מועד אחרון לקבלת הצעות: (הארכה) 1/2024 מכרז כ"א פנימי/חיצוני אב/אם בית לבי"ס מעלות 50 % היקף משרה: משרה עם אפשרות להגדלת היקף משרה בהתאם לאישור תקן ואישור תקציבי. (הארכה) 2/2024 מכרז כ"א פנימי/חיצוני מזכיר/ה מחלקת אחזקות 100 % היקף משרה: (הארכה) 3/2024 מכרז כ"א פנימי/חיצוני פסיכולוג/ית חינוכי/ת קבוע, 75% : . היקף משרה 175% מספר משרות: סה"כ בין משרה אחת לשתיים. 100% ועוד חודשים ועד שנה או חזרתה 3 (זמני מילוי מקום לתקופה של של העובדת מחופשת הלידה לפי המוקדם מביניהם). פרסום מזכיר/ה בלשכת ראש המועצה 100 % מילוי מקום זמני. היקף משרה: תומכות חינוך גנים (מספר תקנים) ימי עבודה (עפ"י צרכי המערכת) 5 - ל 3 - בין 60-100% : היקף משרה תומכי חינוך אישיים בחינוך המשולב פרטני/ת רפואי. היקף משרה: משתנה בהתאם לשיבוץ.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky