שישי בגולן

לוח bagolan.ha@gmail.com 04-6963666 לפרסום בלוח: ף ‪"‬ כסלו תש ‪'‬ ח | 6.12.19 | שישי בגולן | 58 מתנדבים • אנשי מקצוע וכל מי שהיה רוצה להתנדב בתחומים שונים ולעזור מתי שמתאפשר, מוזמנים להצטרף לסיירת מתנדבים בגולן. לפרטים ותיאום התנדבות, אישית או קבוצתית: 054-8180808 תכנון ובנייה לימוד עברית • Dear Olim, You are invited to join a program for learning Hebrew with volunteers in the Golan. For details and to register cal l: 054-818-0808 עולים יקרים, הנכם מוזמנים להשתתף בפרויקט לימוד עברית עם מתנדבים בגולן. לפרטים 054-8180808 : והרשמה 1965 - ועדה מקומית לתכנון ובניה גולן חוק התכנון והבניה התשכ"ה מרחב תכנון מקומי גולן 219-0759274 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר 6 : גרסת הוראות מספר 4 : גרסת תשריט מספר ,1965- לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 89 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן מופקדת תכנית מפורטת - רמת מגשימים 219-0759274 מקומית תכנית מתאר מקומית מספר 12327/ החלפה ג 10097/ החלפה ג המהווה שינוי לתכניות הבאות: .7 מגרש רשות מקומית: גולן מושב רמת השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מחלקה: 200000 : גוש גושים/חלקות לתכנית: מגשימים תכנית לשינוי קו בניין מטרות התכנית: חלקי 95 : עד 95 .1 עיקרי הוראות התכנית: אחורי וצידי והגדלת תכסית מ' (לפי תשריט) 1.6 – מ' ל 3 - שינוי קו בניין אחורי מ .3 ) מ' (לפי תשריט 1.5 - מ' ל 4- . שינוי קו בניין צידי מ 2 משטח המגרש 35% מ"ר ל 150 הגדלת שטח תכסית מ כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם מ"ר) 185( המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף יום ממועד פרסומה של ההודעה 60 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 100 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון טל' 1290000 קצרין 13 . ובניה, גולן שכתובתה: מועצה אזורית גולן ת.ד המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית 04-6969713/2 17511 מחוז הצפון שכתובתה: משרד הפנים קריית הממשלה נצרת עילית (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 103 בהתאם לסעיף 04-6508508 ' טל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה(סדרי .1989 - נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן חיים רוקח מרחב התכנון המקומי קצרין 1965- חוק התכנון והבניה התשכ"ה לחוק 117 הודעה על אישור תכנית למתן תוקף נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף אישור תכנית מתאר מקומית (להלן:"החוק") בדבר 1965 – התכנון והבניה, התשכ"ה , המהווה 220-0400234 , רובע נווה, קצרין" שמספרה 6 , רחוב גבתון 213/2 "מגרש , גרסת נתוני 15 : בתוקף. גרסת נתוני הוראות 19968/ , כפיפות ל-ג 12178/ ביטול ל-ג ,213/2 , מגרש 6 . השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: משעול גיבתון 9 : תשריט מטרתהתוכנית: 103 חלקותבשלמותן חלקותבחלקן 201000 רובענווה, קצרין גוש . עיקרי הוראות 213/2 שינוי בהוראות בנייה לצורך הסדרת בניה קיימת במגרש התוכנית: הגדלת זכויות בניה עיקריות והגדלת שטחי שרות באמצעות ניוד זכויות . הגדלת תכסית. הקטנת קו בניין 19968/ בין מתחמים בתכנית מתאר כוללנית ג אחורי עבורמרפסתמקורהקיימת. חלוקהתכנונית. שינוי הוראותבינוי. הודעהעל (תאריך פרסום בעיתון 09/08/2019 הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות בתאריך י' אב 11/08/2019 בתאריך 13762 עמוד 83885 האחרון) ובילקוט הפרסומים מספר תשע"ט. התוכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית קצרין, שכתובתה: . וכן במשרדי הועדה 04-6969664 : , קצרין טלפון 28 . מרכז מסרחי איתן ת.ד . וכל 04-6508580 : , נצרת עילית טלפון 595 . המחוזית, מחוז הצפון שבכתובתה: ת.ד המעוניין רשאי לעיין בה, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. דימי אפרצב יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה 1965 - חוק התכנון ובניה, התשכ"ה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן שם 219-0644286:' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס גרסת 24523/ בית קירור ואריזה "בראשית" - מרום גולן ג התכנית: נמסרתבזההודעה, בהתאםלסעיף 13 - תשריט 15 - הוראות התכנית: , בדבר אישור תכנית מתאר 1965 – לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 117 התרי ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה: 219-0644286 :' מקומית מס תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות בניה והרשאות: המתיחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית 17177 / החלפה ג 9 /2 / כפיפות תממ 1 /35 / כפיפות תמא מרום גולן. צפונית ליישוב השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: .52 חלקי חלקות: 202000 גוש: מרום גולן גושים וחלקות: מוסדר: מטרת התכנית: Y: 782726 קואורדינטה X: 271929 קואורדינטה עיקרי הוראות הגדלת זכויות בניה עבור בית קירור ואריזה "בראשית". . קביעת הנחיות 3 . . שינוי קווי בניין 2 . הגדלת תכסית הבניה 1 התכנית: לטיפול ושיקום נופי. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים , התשעט, עמוד 8311 ובילקוט הפרסומים 12/07/2019 בתאריך התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 25/06/2019 , בתאריך 12258 1753005 נוףהגליל 29 המחוזיתלתכנון ולבניהמחוז הצפון, מעלהיצחק . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבניה גולן, 074-7697474 : טלפון , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 04-6969712: טלפון 12900 קצרין ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של .www.iplan.gov.il מנהל התכנון אורי אילן יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:גולן 1965 - חוק התכנון ובניה, התשכ"ה 219-0727321:' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס , בני יהודה גרסת התכנית: 68 - מגרש 24897/ שם התכנית:ג 6 - תשריט 7 - הוראות לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 89 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף (להלן: "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 1965 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן מופקדת תכנית מתאר מקומית התרי בניה והרשאות: ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה: 219-0727321 :' מס המתייחסת לתכניות הבאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות החלפה 5217 / המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית החלפה ג השטחים הכלולים 1 /35 / כפיפות תמא 5 /3 /2 / כפיפות תממ 1 /4015 /1 264615 :X . בני יהודה קואורדינטה 68 ישוב: בני יהודה בתכנית ומקומם: .1 : חלקי חלקות 201035 : גושים וחלקות: מוסדר: גוש 745181 :Y קואורדינטה עיקרי הוראות בבני יהודה. 68 הסדרה ותוספת בינוי במגרש מטרת התכנית: . שינוי בקווי 2.2.2 . . הגדלת אחוזי בנייה, תכסית ומספר קומות 2.2.1 התכנית: . כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 60- ו 58 . איחוד מגרשים 2.2.3 . בניין ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל . כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני www.iplan.gov.il התכנון אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף ימים ממועד פרסומה של ההודעה 60 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 100 המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה . העתק 074-7697474 : טלפון 1753005 נוף הגליל 29 מחוז הצפון, מעלה יצחק 12900 ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה גולן, קצרין (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 103 בהתאם לסעיף 04-6969712: טלפון ולאתידון אלאאםכן הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלווי תצהירהמאמתאת העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל .1989 - בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט אורי אילן יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky