עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

לוח bagolan.ha@gmail.com 04-6963666 לפרסום בלוח: ף ‪"‬ ט אלול תש ‪"‬ כ | 18.9.20 | שישי בגולן | 76 שנה טובה ומבורכת (המשך...) דרושים ועבודה מודעות תכנון ובנייה מרחב תכנון מקומי גולן 1965 - חוק התכנון ובניה, התשכ"ה 219-0643460 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר .13 : , גרסת הוראות מספר 9 : גרסת תשריט מספר לחוק התכנון והבניה, 89 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף , כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן, 1965- התשכ"ה מופקדת תכנית מפורטת מקומית תכנית מתאר מקומית מספר המהווה חספין. 550 - תוספת זכויות בניה במגרש 219-0643460 השטחים הכלולים בתכנית .12644/ : החלפה ג שינוי לתכניות הבאות גושים/חלקות לתכנית: דרום מזרחית, חספין. : רשות מקומית ומקומם: שינוי . מטרות התכנית: בשלמות 203 : עד 203 : מחלקה 201053 גוש: בשכונה 550 הוראות בניה לצורך הסדרת מבנה מגורים קיים במגרש . הגדלת השטח 1 : עיקרי הוראות התכנית הדרום מזרחית בחספין. מ"ר, בהתאם לסעיף 253- מ"ר ל 228- מ"ר, מ 25- העיקרי המותר לבניה ב . שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי עבור 2 ) לחוק. 1()17() א(א 62 ) לחוק. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 5() א(א 62 גדרות, בהתאם לסעיף בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי יום ממועד 60 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 100 לכך ע"פ סעיף פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן, שכתובתה: מועצה אזורית גולן . המתנגד ימציא העתק 04-6969713/2 : , טל 1290000 קצרין 13 . ת.ד התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית מחוז הצפון שכתובתה: משרד . בהתאם 04-6508508 : , טל 17511 הפנים קריית הממשלה נצרת עילית (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 103 לסעיף כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות עליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל .1989- בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) תשמ"ט חיים רוקח, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן מרחב התכנון המקומי קצרין 1965 – חוק התכנון והבניה התשכ"ה לחוק התכנון 117 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף הודעה על אישור תכנית למתן תוקף , רח' תדהר 23 (להלן: "החוק") בדבר אישור תכנית מפורטת ''מגרש 1965 - והבניה, התשכ"ה , החלפה 6998 / , החלפה ל-ג 14594 / , המהווה כפיפות ל-ג 220-0571067 - רובע קדמה'' שמספרה 8 . השטחים הכלולים בתכנית 11 : , גרסת נתוני תשריט 20 : . גרסת נתוני הוראות 1 /120/ ל-קצ/ מק ,103 , חלקות בשלמותן, חלקות בחלקן 201000 . גוש 8 ומקומם: קצרין-רובע קדמה -רחוב תדהר . שינוי 1 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת הוראות בניה עבור בית מגורים קיים, מטרת התוכנית: .5 . . שינוי גובה מרתף 4 . . הגדלת שטח מחסן 3 . . הגדלת תכסית 2 . בקווי בנין קדמי, צידי ואחורי ביטול הוראות בינוי של חניה ומחסן. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך בתאריך 608 עמוד 8486 (תאריך פרסום בעיתון האחרון) ובילקוט הפרסומים מספר 11/10/2019 כ"ט תשרי תש"פ. התוכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית קצרין, 28/10/2019 . וכן במשרדי הועדה המחוזית, 04-6969664 : , קצרין טלפון 28 . שכתובתה: מרכז מסחרי איתן ת.ד . וכל המעוניין רשאי לעיין בה, 04-6508580 : , נצרת עילית טלפון 595 . מחוז הצפון שכתובתה: ת.ד בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. דימי אפרצב - יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ולבניה – גולן , הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף 20200568 : לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה לשימוש חורג. מס' בקשה שם המבקש: 6882261393-1 : מס' בקשה ברישוי זמין 134057400 : מס' תיק בנין גוש: 574 , כתובת: כפר חרוב 219-0243675 : נפתלי זלוצובר, נאווה זלוצובר. תוכנית הבקשה כוללת: הוספת מרחב מוגן, הקלה בקו בניין 574 : מגרש 79 : חלקה 200000 , לגליזציה לחדר מגורים ומחסן. לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה 0- מטר ל 3- מ יום 14 שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בוועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון. בכבוד רב, חיים רוקח - יו"ר הוועדה המקומית 1965 – חוק התכנון והבניה התשכ"ה מרחב התכנון המקומי קצרין הודעה על הפקדת תכנית ,1965 – לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 89 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קצרין ובמשרדי הועדה המחוזית ,18/9532/ לתכנון ובניה מחוז צפון מופקדת תכנית מתאר מקומית ‘’מק/קצ 19968 / , המהווה כפיפות ל-ג 220-0470872 , רובע בתרא’’ שמספרה 85 מגרש ,1 /120 / , החלפה ל-קצ/ מק 122 / , החלפה ל-ג/ במ 9532 / בתוקף, שינוי ל-ג , גרסת נתוני תשריט: 17 : . גרסת נתוני הוראות 1 /9532 / החלפה ל-קצ/ מק . 13 , קצרין . 49 רחוב צמח השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מטרת התוכנית: הסדרה של בנייה קיימת עיקרי הוראות התכנית: . הקטנת גודל מגרש מינימלי עפ"י גודלו בתרש"צ. 1 .שינוי קו בניין אחורי וקדמי 2 .שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב 3 כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 100 ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים, 60 , מיקוד: 28 . למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קצרין, שכתובתה: ת.ד .04-6969664 : , קצרין. טלפון 12900 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית, מחוז הצפון, .04-6508508 : שכתובתה: משרד הפנים, נצרת עלית, טלפון התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. דימי אפרצב יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה אבדות • אצל בקצרין נמצא תליון מזהב.פרטים וסימנים .)2( .050-7243334 מ נשה ניסן רכב ליטר 2.8 מנוע MAX שברולט סוואנה במצב מצויין שמורה 2017 מודל ק"מ 85.000 ומטופלת בחברה .)2( .050-5595000 : להתקשר • 2016 טויוטה אוריס, היברידית סטיישן, מודל 7 טסט לשנה, חסכוני מאוד שמור! למכירה עקב מעבר לרכב .)7( .054-8074679 מ קומות, לא בשבת. אוטומט 2000 גיפ פאגרו מודל מקומות במצב נדיר 7 דיזל 4/4 .)9( .050-4649653 • עובדים לתחנת דלק פז בקצרין, דרושים לעבודה במשמרות לטווח ארוך, לאחר שירות צבאי, מוכר כעבודה מועדפת! אנשים טובים ואיכותיים , 052-4376783 יתקבלו בברכה . לפרטים מ תן: .)1( .ahmatan@walla.com קו"ח למייל:

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky