עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

ף ‪"‬ ג סיון תש ‪"‬ י | 5.6.20 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 18 " וידבר ה' אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה ה' את משה. וזה מעשה המנורה מקשה זהב על ירכה עד פרחה מקשה היא כמראה אשר הראה ה' את משה כן עשה את המנורה". רש"י מבאר שנתקשה משה במעשה המנורה, לכן הקב"ה הראהו באצבע את צורת המנורה ועל כן נאמר "וזה מעשה המנורה", "כמראה אשר הראה..." - כתבנית אשר הראהו בהר, כמו שנאמר "וראה ועשה בתבניתם... כן עשה את המנורה" - מי שעשה ומדרש אגדה על ידי הקב"ה נעשית מאליה". במסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא: "הרוצה להחכים ידרים וסימנך מנורה בדרום". מכאן שהדלקת נרות המנורה מרמזת על חוכמת התורה ואורה. בעצם, ניתן לשאול, כיצד נתקשה משה ובצלאל, שהיה בן שלש עשרה בלבד, בנה את המנורה והרי נאמר על משה רבנו שהיה איש האלוקים, דיבר עם ה' פנים אל פנים, שהה בהר ארבעים יום וארבעים לילה, מאתו כל יסודות התורה הלכה למשה מסיני, הייתכן שזה משה יתקשה במעשה המנורה? ובצלאל עשה את המנורה והוא היה רק בן שלש עשרה? חייבים להעמיק קצת ולהבין את המדרש: מה מסמלת המנורה? ומה תפקידה? ומה עניין קושי משה במעשה המנורה? הגאון מווילנה אומר שחמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה, חוץ משער חמישים, שנאמר "ותחסרהו מעט מאלוקים". אם נתבונן במעשה המנורה, נראה שיש בה שבעה קנים, י"א כפתורים, ט' פרחים כ"ב גביעים - בס"ה מ"ט, כנגד ארבעים ותשע שערי בינה שניתנו למשה. המנורה, כמקשה אחת, היא עצמה שער החמישים, לכן משה התקשה במעשה המנורה, כי הוא לא הגיע לשער החמישים. האור שבמנורה מרמז על אותה חוכמה שיש בתורה, שיש בה להאיר אור מיוחד, שרק בשער החמישים זוכים לו. לכן נאמר ברש"י "וראה בתבניתם אשר אתה רואה בהר", כלומר ישנו קשר בין הר סיני והאור שזכה בו משה במתן תורה, שהרי קרן עור פניו. לאחר מעמד הר סיני, אור זה נתעלם ממשה, לאחר חטא העגל ועל כן נאמר אצל משה - "לך רד כי שיחת עמך" "לך" בגימטרייה - חמישים, "רד" ממדרגת שער חמישים. יש במנורה להביא את נשמתו של האדם הפרטי ואת נשמת האומה הישראלית אל אותו שער חמישים, שהוא האור במעמד הר סיני. המנורה - סמל החירות השל"ה הקדוש אומר שכאשר משה עלה אל האלוקים, הוא היה במדרגת החמישים, שנאמר "ומשה עלה אל האלוקים". לאחר חטא העגל, "ותחסרהו מעט מאלוקים" - פחות שער אחד. אך במותו, אומר האר"י ז"ל, זכה שוב משה לשער החמישים, כי נאמר שה' העלה אותו להר נבו, נ' (חמישים) בו. "ויעל משה מערבות מואב", אומר האר"י, מואב .50 - , נבו 49 - בגימטרייה השתעשענו קצת ברמזים וסודות במעשה במנורה וחוכמתה. ניתן לומר גם על פי הפשט, שכל כלי, יש בו את הכוח המסמל באותו הדור את האור המיוחד בו. המנורה מסמלת את החירות. היא סמלה של מדינת ישראל. לא בכדי, לקחו הרומאים את המנורה וחקקו אותה בשער טיטוס. משה היה שייך לדור שיעבוד מצרים והגלות. בצלאל מסמל את דור התקומה והגאולה. הוא הדור החדש שמבין את סוד העצמאות, החירות וכוח ההתחדשות. לא בכדי, כלי אחד במשכן לא התקדש והוא החצוצרות. לכל דור, החצוצרה שלו והשמיעה שלו, דור דור ודורשיו. לכל דור יש את המנהיג היודע את הצליל הפורט על נימי נפשו של הדור. בהעלותך פרשת השבוע: 20:27 יציאת שבת | 19:26 כניסת שבת שבת שלום וזה מעשה המנורה ישנו קשר בין הר סיני והאור שזכה בו משה במתן תורה, שהרי קרן עור פניו. לאחר מעמד הר סיני, אור זה נתעלם ממשה, לאחר חטא העגל ועל כן נאמר אצל משה - "לך רד כי שיחת עמך" "לך" בגימטרייה - חמישים, "רד" ממדרגת שער חמישים משה, שראה אלוקים פנים אל פנים, שקיבל מידו את התורה, התקשה במעשה בלבד, עשה את המנורה. הכיצד? 13 המנורה, בעוד בצלאל, בן הרב יוסף לוי, רב העיר קצרין מילה בסלע

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky