עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

לוח bagolan.ha@gmail.com 04-6963666 לפרסום בלוח: ף ‪"‬ ג סיון תש ‪"‬ י | 5.6.20 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 34 וגם במהדו רה הדיגיטלית ים בלוח שישי בגולן מתפרסמות גם בא תר וגם במהדורה הדיגיטלית מודעות הדרושים בלוח שישי בגולן ות גם באתר וגם במהדורה הדיגיטלית הדר ושים בלוח שי שי בגולן מתפרסמות גם באתר וג ם במהדורה הדיגיטלית מו דעות הדרוש ים בלוח שישי בגולן מודעות תכנון ובנייה פרסום מודעות בעיתו נות ארצית: תכנ ו ן ובנ יה, מכרז ים ומשפטי ות 054-7700030 ,050-7668080 , 04-6850111 yigal@sasatech.co.il anat@sasatech.co.il א ו לדוא"ל: 04-6762592 – קו"ח לפקס נכונות לשעות נוספות תיתכן עבודה בימי שישי בהתאם לצורך. + כל המשרות (פרט לרכש) הינן בהיקף של משרה מלאה לחברת סאסא קוסמטיקס בא.ת. בני יהודה דרושים/ות: QC עובד/ת למעבדת פיתוח ו- לא דרוש נסיון בתחום – יתרון לרקע בתחום הכימיה/ביולוגיה • עבודה במעבדת פיתוח יחד עם מנהל מו"פ • סדר וארגון • ידע בעבודה על מחשב • עובד/ת למחלקת ייצור תמיסות עבודה במחלקת ייצור תמיסות – ייצור והכנת כלים • עזרה בשקילת חו"ג – קיטים לייצור • רצוי ידע בעבודה על מחשב ואנגלית – רמה בסיסית • עובדים/ות לאולם ייצור עבודה בקווי מילוי במפעל • יכולת עבודה בצוות • איש/ת רכש חצי משרה (בשלב ראשון – בהמשך תיתכן הגדלת המשרה למלאה) • ביצוע הזמנות רכש מול ספקים בארץ ובחו"ל • מעקב אחר הזמנות עד להגעתן למפעל • עבודה מול מחלקת תפ"י ומחלקת שיווק בהיערכות למוצרים חדשים • 1965 - חוק התכנון והבניה התשכ“ה מרחב תכנון מקומי – קצרין לחוק התכנון והבנייה תשכ“ה 149 הודעה לפי סעיף 1965 הרינו מודעיםבזאתכי הוגשהלוועדההמקומיתלתכנון ובנייהקצרין : כתובת ,424: מגרש ,172: חלקה ,201030: בגוש בקשה להיתר בנייה. : אשטמקר המבקשים .11 , שכונה רובע 29 רחוב מיצר, מס‘ בית – 2 /2020 : בקשה 998 /5355 : תיק בנין דורון אשטמקר שולמית בקשה להקלה להקמת בריכה: הבקשה כרוכה בהקלה הבאה: 5355 מ“ מגבול המגרש 1.50 הקלה בקו בניין אחורית להקמת בריכה בניית בית מגורים חד מטרת הבקשה: מ‘ הקלה בקו בנין 3 במקום קומתי וחד משפחתי – בריכת שחיה בהליך הקלה. קומת קרקע – 2.95 (+) מ“ר . קומה א 27.27 מ“ר. שירות 137.397 – מגורים- עיקרי מ“ר. כל המעוניין 214.01 מ“ר סה“כ שטח בניה מבוקש 49.37 עיקרי רשאי לעיין בבקשה ובתוכנית המצורפת אליה, ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קצרין בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה, ימים מיום פרסומה 15 רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך של ההודעה )על פי המאוחר מבין הפרסומים בעיתונים(, למשרדי , מיקוד: 28 . הועדה המקומית לתכנון ובניה קצרין. שכתובתה: ת.ד . התנגדות לבקשה לא תתקבל 04-6969664 : , קצרין. טלפון 12900 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. דימי אפרצב יו“ר הועדה המקומית לתכנון ובניה • ימים למסירה. החתול מאוד גור חתול קטן בן חודש חכם ועושה את כל הצרכים בקופסת חול, בעל עיניים יפות ופרווה חלקה, מאוד חברותי ומתחבר ישירות לבני אדם. 054-3002375 טלפון: נלי פריז'ר בעלי חיים

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky