עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

א ‪"‬ ח כסלו תשפ ‪"‬ י | 4.12.20 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 34 מ ו ד ע ו ת ת כ נ ו ן ו ב נ י י ה הועדה המקומית לתכנון ולבניה- גולן 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה מס' תיק בנין: 20200625 מס' בקשה: גולן בקשה למתן היתר בניה. שם המבקש: 6936415487-1 מס' בקשה ברישוי זמין: 129011200 112 , אפיק כתובת: 01 /17587 / יונה וחיים סלוצקי תוכנית: גו/מק הבקשה כוללת את ההקלות 112 מגרש: 6 חלקה: 200001 גוש: ס"מ אל 220 הבאות: לגיטימציה למחסן ביתי בחריגה בגובה מ ס"מ. לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, 310 יום מיום 14 יואיל להגישה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בוועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון. בכבוד רב, חיים רוקח יו"ר הוועדה המקומית הועדה המקומית לתכנון ולבניה – גולן 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף מס' הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה. : שם המבקש 5806725160-2 : מס' בקשה ברישוי זמין 133025400 : מס' תיק בנין 20200787 בקשה: 6 : חלקה 200001 : גוש 254 , : גבעת יואב כתובת 01/12737/ : גו/מק תוכנית טולדנו רועי ושלומית .310.40- ל 309.40- : שינוי גובה בית המגורים מ הבקשה כוללת את ההקלות הבאות .254 : מגרש לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה המקומית יום מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש 14 לתכנון ולבניה, בתוך בנושא הנ"ל לדיון בוועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון. חיים רוקח, יו"ר הועדה המקומית בכבוד רב, בכבוד רב, חיים רוקח, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן - מרחב תכנון מקומי גולן 1965 - חוק התכנון והבניה התשכ"ה 219-0618686 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר . גרסת 219-0618686 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר . נמסרת בזו הודעה בהתאם 13 : גרסת הוראות מספר 9 : תשריט מספר , כי במשרדי הועדה 1965 - לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 89 לסעיף המקומית לתכנון ולבניה גולן מופקדת תכנית מפורטת מקומית תכנית - רה תכנון אזור משקי, קיבוץ אורטל. 219-0618686 מתאר מקומית מספר השטחים הכלולים בתכנית ,18491/ שינוי ג המהווה שינוי לתכניות הבאות: מחלקה: 202000 : גוש גושים/חלקותלתכנית: רשותמקומית: אורטל, ומקומם: עיקרי הוראות התכנית: רה תכנון אזור משקי, מטרות התכנית: חלקי, 6 : עד 6 : בין אירוח כפרי למבני משק ושפ"פ, בין 1 א א 62 החלפת שטחים ע"פ סעיף פרטי פתוח ותעשיה קלה ומלאכה לאירוח כפרי, בין מבני משק לתעשייה קלה ומלאכה, בין שפ"פ למבני משק, בין שפ"פ לתעשייה קלה ומלאכה, בין חקלאי .2 אא 62 לתעשייה קלה ומלאכה, בין מבני משק וחקלאי, הארכת דרך ע"פ סעיף כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה לחוק, 100 את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 60 רשאי להגיש התנגדות תוך בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, גולן .04-6969713/2 ' . טל 1290000 קצרין 13 . שכתובתה: מועצה אזורית גולן ת.ד המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית מחוז 17511 הצפון שכתובתה: משרד הפנים קריית הממשלה נצרת עילית (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 103 בהתאם לסעיף 04-6508508 ' טל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי .1989 - נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט מרחב תכנון מקומי גולן 1965 - חוק התכנון והבניה התשכ"ה 219-0727206 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר 5 : גרסת הוראות מספר 4 : גרסת תשריט מספר , כי במשרדי הועדה 1965 - לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 89 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף המקומית לתכנון ולבניה גולן מופקדת תכנית מפורטת מקומית תכנית מתאר מקומית מספר המהווה שינוי לתכניות נאות גולן. 75 בחלקה 43 - שינוי בקווי בנין בנחלה 219-0727206 : רשות השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 17747/ כפיפות ג 12335/ שינוי ג 18703/ : שינוי ג הבאות מטרות בשלמות 75 : עד 75 : מחלקה 201047 : : גוש גושים/ חלקות לתכנית מקומית:, נאות גולן : שינוי בקווי בנין לפי עיקרי הוראות התכנית שינוי בקווי בנין לפי מצב הקיים בשטח. התכנית: .כל 19 (א)א סעיף קטן 62 .קביעת הוראות הריסה לפי סעיף בחוק 4 (א)א סעיף קטן 62 סעיף בחוק המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל יום ממועד פרסומה של ההודעה 60 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 100 הזכאי לכך ע"פ סעיף המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, גולן שכתובתה: המתנגד ימציא העתק התנגדותו 04-6969713/2 ' . טל 1290000 קצרין 13 . מועצה אזורית גולן ת.ד למשרדי הוועדה המחוזית מחוז הצפון שכתובתה: משרד הפנים קריית הממשלה נצרת עילית (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון 103 בהתאם לסעיף 04-6508508 ' טל 17511 אלא אם כן הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר .1989 - וסדרי עבודתו), תשמ"ט חיים רוקח יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן הועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן . הרינו 1965- לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף בקשה למתן היתר בניה. מס' מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה הנ"ל , מס' בקשה ברישוי 138002400 : , מס' תיק בניין 20200651 : בקשה . שם המבקש: ברוס ישראל ועינת. תוכנית: 359323262-4 : זמין , חלקה: 201000 : . גוש 24 , . כתובת: חד-נס 17747/ , ג 5205/ , ג 8585/ ג . מהות הבקשה: לגליזציה לתוספת שטח עיקרי ומחסן 24 : , מגרש 108 בבית מגורים. בניית בריכת שחייה, לגליזציה לפרגולות - שטח שירות ביחידות אירוח. ופרגולה בבית מגורים. הבקשה כוללת את ההקלות כל מי שיש מ'. 3 - מ' ל 4 - מ 30% הבאות: חריגה מקו בניין צידי עד לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה יום מיום פרסום הודעה זו. 14 המקומית לתכנון ולבניה גולן, בתוך לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בוועדה המקומית והיא תחליט בנדון. חיים רוקח – יו"ר הועדה הועדה המקומית לתכנון ולבניה – גולן 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית מס' לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה. ס' מ 134019100 מס' תיק בנין: 20200833 בקשה: כנרת המבקש: שם 5004074570 בקשה ברישוי זמין: 191 , כפר חרוב כתובת: 11924/ ג תוכנית: ועומר נתנזון הבקשה כוללת 191 מגרש: 79 חלקה: 200000 גוש: בית מגורים חדש שינוי מפלס את ההקלות הבאות: לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו 306.5- ל 304- מ 0.00 סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה יום מיום פרסום 14 המקומית לתכנון ולבניה, בתוך הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בוועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון. בכבוד רב, חיים רוקח יו"ר הוועדה המקומית בכבוד רב, חיים רוקח, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן 1 לתכנית תמ"א 6.6.3 הודעה לפי סעיף נמסרת בזאת הודעה, כי לוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן הוגשה 7596/ , ג 1 תמ"א עפ"י תכנית: בקשה ללגליזציה לתחנת שאיבה ג'רבה. .3483738733 מספר בקשה ברישוי זמין: גולן כללי 4 חלקה: 201000 גוש: לגליזציה תחנת שאיבה ג'רבה. מהות הבקשה : מי גולן. מוגש ע"י כל הרואה את עצמו נפגע מהתרת הבקשה רשאי להגיש התנגדות מנומקת תוך יום מיום פרסום הודעה זו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן. 30 קצרין רמת הגולן. 13 . ת.ד

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky