עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

35 | שישי בגולן | 4.12.20 | א ‪"‬ ח כסלו תשפ ‪"‬ י מדור עורכי דין בכבוד רב, דימי אפרצב, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה 1965 – חוק התכנון והבניה התשכ"ה מרחב התכנון המקומי קצרין הודעה על אישור תכנית למתן תוקף לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 117 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף (להלן: "החוק") בדבר אישור תכנית מפורטת ''פארק ציבורי 1965 - ,11381 / , המהווה החלפה ל-ג 220-0804062 קצרין העתיקה'' שמספרה בתוקף, אישור ע"פ תמ"א 19968 / , שינוי ל-ג 18201 / החלפה ל-ג .25 : , גרסת נתוני תשריט 33 : . גרסת נתוני הוראות 1/ ל-תמא פארק קצרין העתיקה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש חלקות בשלמותן חלקות בחלקן 201000 8 מטרת התוכנית: הרחבת פארק ציבורי קצרין העתיקה עיקרי הוראות התכנית: א(ג). 62 עפ"י סעיף 15 מתחם 19968/ פירוט לתכנית המתאר הכוללנית ג א. הצרחת יעודי קרקע בין מבנים ומוסדות ציבור ותיירות לבין שצ"פ ב. )1() א(א 62 עפ"י סעיף )2() א(א 62 הרחבת דרכים עפ"י סעיף ג. )13() א(א 62 קביעת הוראות שימור עפ"י סעיף ד. 28/08/2020 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך עמוד 9063 (תאריך פרסום בעיתון האחרון) ובילקוט הפרסומים מספר ה' אלול תש"פ. 25/08/2020 בתאריך 8412 התוכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית קצרין, שכתובתה: . וכן במשרדי 04-6969664 : , קצרין טלפון 28 . מרכז מסחרי איתן ת.ד , נצרת עילית 595 . הועדה המחוזית, מחוז הצפון שכתובתה: ת.ד . וכל המעוניין רשאי לעיין בה, בימים ובשעות 04-6508580 : טלפון שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בכבוד רב, חיים רוקח, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן 1 לתכנית תמ"א 6.6.3 הודעה לפי סעיף נמסרת בזאת הודעה, כי לוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן הוגשה 1 תמ"א עפ"י תכנית : בקשה ללגליזציה בריכת מי חקלאות-בריכת עוז. ,6434495228 מספר בקשה ברישוי זמין: , גולן כללי. 5 חלקה: 202015 גוש: לגליזציה לבריכת מי חקלאות- בריכת עוז. מהות הבקשה: מי גולן, מוגש ע"י: כל הרואה את עצמו נפגע מהתרת הבקשה רשאי להגיש התנגדות מנומקת יום מיום פרסום הודעה זו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן. 30 תוך קצרין רמת הגולן. 13 . ת.ד מרחב תכנון מקומי- קצרין 1965 - חוק התכנון והבניה התשכ"ה הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה 1965 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף : מגרש ,103 : חלקה 201000 : בגוש . להיתר בנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה קצרין בקשה : מגרש 103 : חלקה 201000 : בתרא. גוש שכונה 14 - 16 מס' בית : רחוב ציפורי, כתובת 2 _54 הבקשה כרוכה בהקלה 345-1 /2020 : בקשה 317/345 : תיק בנין : אוחנה אולגה המבקשים 2_54 מ' המותר על פי 3 מ' במקום 2.70 מקו בניין צדדי במרחק של 10% : חריגה של עד הבאה מטרת הבקשה: בית דו משפחתי לגיטימציה לשינוי חזיתות, מוצעת תוספת 9532 / תכנית ג מ"ר בהליך הקלה בקו בניין צידי. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה 18.54 – בניה למגורים ובתוכנית המצורפת אליה, ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה קצרין בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל.כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה, יום מיום פרסומה של ההודעה (על פי המאוחר 15 רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך ,28 . מבין הפרסומים בעיתונים), למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קצרין.שכתובתה: ת.ד .התנגדות לבקשה לא תתקבל ולא תידון אלא אם 04-6969664 : , קצרין. טלפון 12900 : מיקוד כן הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. דימי אפרצב יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה פרסום מודעות בעיתונות ארצית: תכנון ובניה, מכרזים ומשפטיות 04 -685 0111 , 054 -7700030 קצרין 22 רח' זויתן כתובת Shimrit.yakov@gmail.com מייל נזיקין מקרקעין פשיטת רגל ירושות דיני חוזים דיני עבודה הוצאה לפועל 04-7708080 משרד 052-7294455 נייד 050-7126769 נייד: קצרין, , טבריה 6 רח' יוחנן בן זכאי 04-8577896 פקס: 04-8577899 ט ל: טיפול בתאונות דרכים, נזקי גוף

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky